Bardzo dobre wyniki polskiego Providenta

International Personal Finance, właściciel polskiego Providenta, podał wyniki za I półrocze 2013. br. Grupa zanotowała wzrost udzielonych pożyczek o 13,9% (do 486,5 mln funtów) i wzrost liczby klientów o 3,1% (do 2,44 mln). Wartość pożyczek udzielonych na rynku polskim wyniosła w tym okresie 178,1 mln funtów, a liczba klientów wyniosła 825 tysięcy.

Prezes zarządu grupy IPF, Gerard Ryan,  komentując wyniki powiedział: „Nasza strategia skutkuje szybszym wzrostem i przyniosła rekordowy zysk w pierwszym półroczu. Realizujemy plany ekspansji zgodnie z założeniami i poczyniliśmy duże postępy, jeżeli chodzi o opracowywanie nowych produktów, co pomaga nam zacieśnić relacje z klientami. Ponadto dzisiejsza zapowiedź skupu akcji o wartości 60 mln GBP jest kolejnym przejawem naszej determinacji do poprawy efektywności struktury bilansu spółki i zwiększenia zysków akcjonariuszy. Dostrzegamy sposobności osiągnięcia szybkiego wzrostu w perspektywie średnio- oraz długoterminowej i jesteśmy pewni dalszego rozwoju spółki”.

Wyniki Provident Polska – I półrocze 2013 r.:

  • Liczba obsługiwanych klientów – 825 tys. (wobec 802 tys. w I poł. 2012 r.; wzrost o 2,9 %)
  • Wartość udzielonych pożyczek – 178,1 mln GBP (wobec 152,4 mln GBP w I poł. 2012 r.; wzrost o 11,5 %)
  • Przychody – 142,4 mln GBP (wobec 132,2 mln GBP w  I poł 2012 r.; wzrost o 2,7 %)
  • Zysk brutto – 23,1 mln GBP (wobec 21,1 mln GBP w  I poł. 2012 , wzrost o 9,5%)
  • Utrata wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym  – 28,4%  (wobec 29,6% na koniec grudnia 2012)


Wyniki International Personal Finance –   I półrocze 2013 r.

  • Liczba obsługiwanych klientów – 2,440  mln (wobec 2,367 mln w I poł. 2012 r.; wzrost o 3,1%)
  • Wartość udzielonych pożyczek – 486,5  mln GBP (wobec 409,3 mln GBP w I pół. 2012 r.; wzrost o 13,9%)
  • Przychody – 360,3 mln GBP (wobec 316,0 mln GBP w I poł 2012; wzrost o 9,2%)
  • Zysk brutto grupy – 42,3 mln GBP (wobec 31,4  mln GBP w I poł 2012 r.; wzrost o  34,7%)
  • Utrata wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym – 26,8% (wobec 27,0% na koniec grudnia 2012)


Strategia skutkująca wzrostem na wszystkich rynkach 

Po roku od wdrożenia naszej strategii osiągamy szybki wzrost i wyższe zyski bazowe na wszystkich rynkach, na których działamy. Zgodnie z założeniami realizujemy plany rozszerzenia zasięgu geograficznego spółki i poczyniliśmy duże postępy, jeżeli chodzi o opracowywanie nowych produktów, usprawnianie systemów oraz wdrażanie systemów motywacyjnych w ramach całej spółki, aby dodatkowo przyspieszyć wzrost w 2013 r.

Zwiększanie zasięgu działalności 

W drugiej połowie 2013 r. zamierzamy rozpocząć działalność w ponad 20-milionowym mieście Meksyk. W ramach tej ekspansji będziemy – obok dotychczasowych produktów z obsługą domową – testować udzielanie klientom pożyczek za pośrednictwem kart przedpłaconych.

Z radością informujemy, że w lipcu udzieliliśmy pierwszych pożyczek klientom na Litwie. Obecnie za rozwój działalności w tym kraju odpowiedzialnych jest około 40 pracowników i przedstawicieli z oddziału w Wilnie oraz centrali w Polsce. Jest to ważny krok w realizacji naszej strategii ekspansji na nowych rynkach sąsiadujących z dotychczasowymi rynkami europejskimi. Drugi oddział na Litwie zamierzamy otworzyć we wrześniu. W Bułgarii plany wejścia na rynek realizujemy zgodnie z założeniami i zamierzamy rozpocząć udzielanie pożyczek klientom na początku września.

Naszym celem jest budowa bazy klientów liczącej 2–3 tysiące osób na każdym rynku do końca 2013 r. Docelowo pragniemy pozyskać 80 tysięcy klientów na Litwie oraz 100 tysięcy klientów w Bułgarii. Inwestycje na nowych rynkach w pierwszym półroczu sięgnęły 0,7 mln GBP. Aktualna pozostaje prognoza mówiąca, że koszty ekspansji w 2013 r. wyniosą od 4 do 5 mln GBP. 

Zaangażowanie klientów – opracowywanie nowych produktów 

Uważamy, że kluczowym elementem zwiększania zaangażowania klientów jest poszerzanie kierowanej do nich oferty produktowej.

Nasze pilotażowe projekty dotyczące pożyczek o wyższej wartości i dłuższym terminie spłaty dla dotychczasowych jakościowych klientów w Polsce oraz Czechach i na Słowacji wygenerowały wysoki popyt, jak też okazują się korzystnie wpływać na przychody spółki. Pożyczki o dłuższym terminie spłaty zaproponowano około 6% klientów kwalifikujących się do udzielenia nowych pożyczek. Około 50% osób, które przyjęły ofertę pożyczki, wybrało produkt długoterminowy. Średnia wartość tych pożyczek była o około 30% wyższa, nie odnotowano istotnego wpływu na poziom utraty wartości należności od klientów, a całkowity spadek rentowności bazowej dla całego portfela produktów jest nieznaczny. Wdrożyliśmy pożyczki na 100 tygodni w Czechach i na Słowacji i wdrażamy 90-tygodniowy produkt w Polsce. Rozpoczęliśmy też pilotaż pożyczek o terminie spłaty do 78 tygodni w Rumunii.

Nagradzanie lojalnych klientów preferencyjnymi stawkami okazuje się korzystne zarówno dla klientów, jak i dla samej firmy. System ten, który działa już na Słowacji, pojawi się w Polsce i na Węgrzech do końca 2013 r. W Czechach trwają obecnie testy, a projekty pilotażowe zostaną wkrótce wdrożone w Meksyku i Rumunii.

Trwa projekt pilotażowy związany ze sprzedażą ubezpieczeń mieszkaniowych dotychczasowym klientom na Węgrzech. Wyniki są zgodne z oczekiwaniami, a szczegółowej oceny planujemy dokonać w III kwartale 2013 r. Badamy też możliwości wprowadzenia ubezpieczeń do oferty na innych rynkach.

Polska

Wyniki na rynku polskim pozostawały bardzo dobre i udało się osiągnąć znaczące postępy w ramach naszej strategii wzrostu; między innymi wprowadziliśmy na rynek trzy nowe produkty oraz przeprowadziliśmy udany pilotaż inicjatyw operacyjnych mających usprawnić obsługę klientów i zwiększyć efektywność. Otrzymaliśmy również nagrodę Top Employer przyznaną przez polski instytut Corporate Research Foundation w uznaniu naszego zaangażowania w budowę doskonałej kultury korporacyjnej.

Nasze zespoły z Polski i Litwy współpracowały, aby osiągnąć ważny kamień milowy – pozyskanie pierwszych klientów na Litwie. Zarejestrowaliśmy działalność jako podmiotu udzielającego pożyczek w Narodowym Banku Litwy i otworzyliśmy pierwszy oddział w Wilnie, jak też rozpoczęliśmy okres szkoleń i adaptacji dla pracowników oraz przedstawicieli. Naszym celem w drugim półroczu jest wykreowanie świadomości marki na nowym rynku, otwarcie drugiego oddziału oraz zwiększenie liczby przedstawicieli i klientów.

Uzyskaliśmy wzrost udzielanych pożyczek o 12% rok do roku (w 2012 r.: 9%), jak też poprawiliśmy jakość portfela kredytowego – utrata wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym wyniosła 28,4% (grudzień 2012 r.: 29,6%). Te kluczowe czynniki złożyły się na znaczny wzrost zysku bazowego o 5,9 mln GBP przed uwzględnieniem dodatkowych kosztów rabatów z tytułu wcześniejszej spłaty w wysokości 6,4 mln GBP oraz pozytywnego wpływu korzystniejszych kursów walutowych w wysokości 2,5 mln GBP. Wykazany zysk za I półrocze wyniósł 23,1 mln GBP.

Przychody, na które wpłynęły wyższe koszty rabatów z tytułu wcześniejszej spłaty, wzrosły w omawianym okresie o 3%, przy czym wzrost ten przyspieszył z 1% w I kwartale do 5% w drugim kwartale. Obecnie oczekujemy, że wpływ rabatów na przychody rok do roku zmniejszy się w drugim półroczu i wyniesie łącznie około 10 mln GBP w całym 2013 r.

Wzrost wartości udzielanych pożyczek i liczby klientów wynikał po części z sięgających 2,8 mln GBP inwestycji w inicjatywy służące wzrostowi, które obejmowały działania promocyjne oraz marketing nowych produktów. Klienci przychylnie przyjęli testy naszych nowych długoterminowych 90-tygodniowych pożyczek oraz oferty preferencyjnych stawek, więc obydwa produkty trafią do standardowego portfela kredytowego. Wprowadziliśmy również pożyczkę z obsługą domową skierowaną do klientów prowadzących własną działalność gospodarczą. Nasze inwestycje w inicjatywy na rzecz wzrostu wraz ze spowolnieniem wzrostu przychodów wskutek rabatów z tytułu wcześniejszej spłaty poskutkowały wzrostem wskaźnika kosztów do dochodów o 1,2 punktu procentowego do 33,4% od końca 2012 r.

W marcu z zadowoleniem przyjęliśmy notowanie równoległe akcji IPF na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, które ułatwi polskim inwestorom, a zwłaszcza funduszom emerytalnym, inwestowanie w spółkę. Nasz zespół odniósł też sukces przy sprzedaży dwóch portfeli wierzytelności z rozpoznaną utratą wartości wynikających z pożyczek udzielonych w Polsce, co poskutkowało zyskiem nadzwyczajnym Grupy w wysokości 15,9 mln GBP w pierwszym półroczu.

Nadal monitorujemy zmieniające się warunki w zakresie konkurencji w Polsce, gdzie podmioty udzielające pożyczek krótkoterminowych zwiększyły skalę działań marketingowych związanych z ich usługami. Jesteśmy jednak przekonani, że nasza jasna strategia wzrostu wsparta wdrożeniem programu usprawnienia działalności przyniesie dalsze postępy w drugim półroczu.

Pełna wersja wyników finansowych za I półrocze 2013  jest dostępna na stronie: www.ipfin.co.uk

[http://provident.netpr.pl/]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.