Z dniem 27 października 2012 r. spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe (SKOK) trafią pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

reklama:
Podobnie jak w przypadku nadzoru nad bankami, nadzór KNF wobec systemu SKOK będzie nakierowany na bezpieczeństwo depozytów członków kas. W pierwszym okresie po objęciu SKOK publicznym nadzorem, ważna będzie ocena sytuacji finansowej kas, w szczególności ustalenie jakości ich aktywów oraz identyfikacja ryzyk występujących w działalności pojedynczych SKOK, jak i całego systemu SKOK.
Publicznemu nadzorowi nad systemem SKOK powinien towarzyszyć publiczny system gwarancji depozytów członków kas oparty o Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), jak i zakres uprawnień publicznego nadzoru zapewniający warunki do realizacji efektywnego nadzoru, co wymaga zmian ustawowych.
Fundamentalne znaczenie dla oceny poziomu ryzyka w systemie SKOK związane jest z bilansem otwarcia przygotowanym przez biegłych rewidentów. Zgodnie z ustawą, SKOK są obowiązane w terminie do 27 stycznia 2013 r. do przekazania wyników audytu Ministrowi Finansów, Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP), KNF, Komitetowi Stabilności Finansowej (KSF), Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej (Kasie Krajowej) i Krajowej Radzie Spółdzielczej.
Podsumowanie wyników audytu otwarcia w SKOK będzie dokonane w szczególności przez Komitet Stabilności Finansowej (KSF), w skład którego wchodzą ustawowi odbiorcy audytu – Minister Finansów, Prezes NBP i Przewodniczący KNF.
Do 27 października 2012 r. zadania związane z nadzorem nad SKOK nadal będą realizowane wyłącznie przez Kasę Krajową, mającą możliwość monitorowania bieżącej sytuacji kas i podejmowanie działań nadzorczych. Po wejściu w życie nowej ustawy o SKOK, Kasa Krajowa – jako współnadzorca – nadal będzie zobowiązana do sprawowania kontroli nad kasami w zakresie zgodności ich działalności z przepisami prawa oraz prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej.

[Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego; http://www.knf.gov.pl/]